Yargıtay Hukuk Daireleri
Birinci Hukuk Dairesi
İkinci Hukuk Dairesi
Üçüncü Hukuk Dairesi
Dördüncü Hukuk Dairesi
Beşinci Hukuk Dairesi
Altıncı Hukuk Dairesi
Yedinci Hukuk Dairesi
Sekizinci Hukuk Dairesi
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Onuncu Hukuk Dairesi
Onbirinci Hukuk Dairesi
Onikinci Hukuk Dairesi
Onüçüncü Hukuk Dairesi
Ondördüncü Hukuk Dairesi
Onbeşinci Hukuk Dairesi
Onaltıncı Hukuk Dairesi
Onyedinci Hukuk Dairesi
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
Yirminci Hukuk Dairesi
Yirmibirinci Hukuk Dairesi

6. Hukuk Dairesi 1992/11500 E., 1992/12090 K.

 • İCRA YOLUYLA TAHLİYE İSTEMİ
 • TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE

  "İçtihat Metni"

  T.C
  Y A R G I T A Y
  Altıncı Hukuk Dairesi

  E. 1992/11500
  K. 1992/12090
  T. 27.10.1992

  ÖZET : Taahhüt nedeniyle tahliye için, icra takibi süreyi koruyacağından, bir
  ay geçtikten sonra da dava açılabilir. Sürenin son günü resmö tatile denk
  gelmesi halinde tatili takip eden ilk mesai günü süre sona erecektir.

  (6570 s. GKK. m. 7/a)(1086 s. HUMK. m. 162)

  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı
  tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar
  okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

  Dava, taahhüt nedeniyle kiralananın tahliyesi isteminden ibarettir. Mahkeme,
  süre nedeniyle davayı red etmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz
  edilmiştir.

  Taahhüde dayanan tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde
  açılması veya bu süre içinde icra takibi yapılmış olması zorunludur. Daha
  önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süreyi koruma niteliği
  olmadığından böyle bir irade açıklamasının hukuki değeri yoktur. İcra takibi
  süreyi koruyacağından takip halinde bir aydan sonrada dava açılabilir. Dava
  süresinde açıldığında o ayın kirasının ihtirazı kayıtla alınmaması önemli
  değildir. Bu cihet kamu düzenine ilişkin olduğu için davalı tarafça ileri
  sürülme şartı aranmaksızın mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir.

  Olayımızda, davacı vekili davalının 31.3.1990 tarihli imzalamış olduğu tahliye
  taahhüdü ile kiralananın 1.1.1992 tarihinde boşaltmayı taahhüt ettiğini, buna
  rağmen kiralananı boşaltmadığını belirterek 3.2.1992 tarihinde açmış olduğu
  bu dava ile tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkeme, davanın taahhüt edilen
  tarihe göre bir aylık süre içerisinde açılmadığından bahisle davayı red
  etmiştir. Antalya Birinci İcra Müdürlüğü'nün 1992/4 esas sayılı dosyasında
  davacının 8.1.1992 günlü takibi ile kira sözleşmesinin 1.1.1992 tarihinde
  sona ermesi nedeniyle kiralananın tahliyesi istenmiş ve bu takibe taşınmazın
  kiracı tarafından 1.1.1992 tarihinde tahliye edeceğini belirtir tahliye
  taahhütnamesi eklenmiştir. İcra takibine taahhütname eklendiğine göre artık
  takibin buna dayanılarak yapıldığının kabulü gerekir. Bu itibarla icraya
  başvurma tarihi olan 8.1.1992 gününü süreyi koruyucu nitelikte bir takip
  olarak kabul etmek gerekir. Kaldıki kiralananın 1.1.1992 tarihinde
  boşaltılacağı taahhüt edilmiş olduğuna göre BK.nun 76. maddesi gereğince süre
  1.2.1992 Cumartesi günü akşamı sona ermektedir.

  HUMK.nun 162. maddesi hükmüne göre, yasa ile belirlenmiş sürelerin son günün
  resmö tatile denk gelmesi halinde, tatili takip eden ilk mesai günü sürenin
  sona ereceği kabul edilmiştir. Dava da 3.2.1992 Pazartesi günü açıldığından
  davanın sürede açıldığı nazara alınarak işin esasının incelenmesi gerekirken
  yazılı gerekçeyle red kararı hatalı görüldüğünden hükmün bozulması
  gerekmiştir.

  S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
  HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin
  alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.10.1992 tarihinde
  oybirliğiyle karar verildi.


 • hukukdairesi.com 2010