Yargıtay Hukuk Daireleri
Birinci Hukuk Dairesi
İkinci Hukuk Dairesi
Üçüncü Hukuk Dairesi
Dördüncü Hukuk Dairesi
Beşinci Hukuk Dairesi
Altıncı Hukuk Dairesi
Yedinci Hukuk Dairesi
Sekizinci Hukuk Dairesi
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Onuncu Hukuk Dairesi
Onbirinci Hukuk Dairesi
Onikinci Hukuk Dairesi
Onüçüncü Hukuk Dairesi
Ondördüncü Hukuk Dairesi
Onbeşinci Hukuk Dairesi
Onaltıncı Hukuk Dairesi
Onyedinci Hukuk Dairesi
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
Yirminci Hukuk Dairesi
Yirmibirinci Hukuk Dairesi

14. Hukuk Dairesi 1992/11081 E., 1993/7138 K.

 • İPOTEĞİN FEKKİ
 • VEKALET ÜCRETİ

  "İçtihat Metni"

  T.C
  Y A R G I T A Y
  Ondördüncü Hukuk Dairesi

  E. 1992/11081
  K. 1993/7138
  T. 30.9.1993


  ÖZET : İpoteğin terkini davasında, davacı; ipotek konusu borcun ödendiğini,
  davalı ise; komisyon alacağı bulunduğunu ileri sürdüğüne göre; mahkemece, bu
  alacaktan mütevellit bir davanın bulunup bulunmadığının araştırılması, eğer
  varsa sonucunun beklenmesi gerekir. Ayrıca, kabule göre de, taşınmazın aynı
  ihtilaflı olduğundan nisbi vekalet ücreti yerine, maktu vekalet ücreti
  takdiri doğru değildir.

  (743 s. MK. m. 850)

  Davacılar tarafından, davalı aleyhine 15.1.1992 gününde verilen dilekçe ile
  ipoteğin terkini istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne
  dair verilen 10.9.1992 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri
  tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin
  kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar
  incelenerek, gereği düşünüldü:

  Davacılar, banka lehine kurulan ipoteğin kaldırılmasını istemişlerdir. Borcun
  kalmadığı ileri sürülmüştür. Banka savunmasında teminat mektubu verilmesinden
  mütevellit 8.572.815 TL. komisyon alacağı olduğunu ileri sürmektedir. Bu
  miktar alacak dava konusudur. İleri sürülen bu alacaktan mütevellit bir dava
  olup olmadığını mahkemenin araştırması, henüz alacak bünyesi ihtilaflı
  bulunduğundan o davanın sonucunun beklenilmesi gerekirken davanın yazılı
  olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiştir. Kabule göre de; davada ayın
  ihtilafı bulunduğundan nisbi vekalet ücreti takdiri gerekirken maktu vekalet
  ücreti takdiri doğru bulunmamıştır.

  S o n u ç : Yukarıda gösterilen nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
  hükmün (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde yatıranlara iadesine,
  30.9.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.


 • hukukdairesi.com 2010